มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการสานสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

"วิทย์สุข พัฒนาตน สร้างสัมพันธ์ อนุรักษ์ธรรมชาติ"

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดโครงการสานสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในชื่อโครงการ “วิทย์สุข พัฒนาตน สร้างสัมพันธ์ อนุรักษ์ธรรมชาติ” โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 121 คน  ในช่วงเช้ามีกิจกรรมนักศึกษาและคณาจารย์ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี และยังให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ให้ความรู้ด้านอาหาร และการจัดสถานที่ ให้กับผู้ดูแลผู้พักพิง สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านกุ่มสะแก จากนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้ยังเดินทางไปธนาคารปูม้า แหลมผักเบี้ย หาดเจ้าสำราญ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการในการอนุรักษ์ เพาะพันธุ์ปูม้า รวมถึงสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ และกิจกรรมสุดท้ายของโครงการนี้ นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมปล่อยสัตว์ทะเลลงสู่ทะเล ณ หาดเจ้าสำราญ