มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการเปิดโลกทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2565

     คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการเปิดโลกทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2565 โดย อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ. ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ในกิจกรรมจะมีฐานของแต่ละสาขาวิชา อาทิเช่น ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการพลบำบัด, ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการเครื่องมือชีวการแพทย์, ฐานกิจกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ, ฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ในวันเสาร์ที่ 29เมษายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Broaden Horizons Project of College of Health Sciences, Academic Year 2565

     College of Health Sciences, Christian University of Thailand organized Broaden Horizons Project of the College of Health Sciences, Academic Year 2565. Dr. Thisanuwat Chaikoth, Dean of the College of Health Sciences presided over the Project. College activity bases related to Anatomy Laboratory (Cadaver Room), Biomedical Instruments Laboratory, Innovation in Food Technology and Nutrition Program, Sports Science were conducted on Saturday 29th April 2022 at Christian University of Thailand.