มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาความผิดปกติของการทรงท่าด้วยการหายใจ
(Breathing for postural disorder)

     อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาความผิดปกติของการทรงท่าด้วยการหายใจ (Breathing for postural disorder)
เมื่อวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การรักษาความผิดปกติของการทรงท่าด้วยการหายใจ (Breathing for postural disorder)” โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้ผสมผสานการจัดทั้งรูปแบบ online และ onsite โดยมี ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบเป็นวิทยากรการบรรยายและสาธิต