มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย"

ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายร่วมกับสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชมรมเพาะกายจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย” ในวันที่ 9 – 10 มีนาคน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม โดยเป็นการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจเพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้และการใช้ทักษะในการออกกำลังกายโดยมุ่งเน้นให้ใส่ใจในสุขภาพโดยใช้กีฬาเพาะกายเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างรูปร่างและบุคลิกภาพให้สวยสง่าและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงลดปัญหาจากโรค NCDs หรือ non-communicable diseases โดยทีมวิทยากรจากสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยมาให้ความรู้