มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้บริหารคณะสหวิทยาการเข้าพบผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

M.C. Board of Administration meets Bang Kratuek Subdistrict Municipality

    อาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมด้วยอาจารย์สงกรานต์ กลมสุข หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ นายกเทศมนตรี
ตำบลบางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางขยายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพให้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน รวมไปถึงการจัดโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ในอนาคต

     Dr.Apinun Untaweesin, Dean of Multidisciplinary College, and Mr.Songkran Klomsook, Head of Tourism and Hospitality Management Program meet Asst.Prof.Dr.Ubon Wuthipornsophon,  Mayor of Bang Kratuek Subdistrict Municipality, Sampran District, Nakhon Pathom Province on May 12, 2023 in order to expand academic and professional cooperation for the various departments of the College of Interdisciplinary, Christian University as well as to seek an opportunity to organize the academic service projects and activities in the future.