มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมให้ความรู้ทางสุขภาพและกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้สูงอายุ

     อาจารย์เมธาวี ดวงจินดา อาจารย์พัทธนันท์ กลมศิริอนันต์ และอาจารย์ Joy Hope Lambayong นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 หลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program ในรายวิชา  จำนวน 15 คน

จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางสุขภาพและกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ตำบลบ้านคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

     ร่วมกับ สจ.บุญสร้าง จันทรประธานชมรมผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองจินดา

*_* *_* ผู้นำชุมชนและผู้สูงอายุชื่นชอบกิจกรรมอย่างมาก