มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมสานสัมพันธ์ BME 2024 ครั้งที่ 8 (BME SAT 3008)

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ BME 2024 ครั้งที่ 8 (BME SAT 3008)   ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีอาจารย์ศุภชัย ยิ่งเจริญ อาจารย์จารุวรรณ จันทร์กอง อาจารย์ทวิวรรณ สารีบท อาจารย์ ดร.พีรภพ จอมทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนมกร    ชูศรี เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ในกิจกรรมครั้งนี้มีหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 7 สถาบัน โดยเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันให้รู้จักกันและส่งเสริมสุขภาพและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์