มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ BME Mini Camp 2024

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้จัดโครงการ BME Mini Camp 2024 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ  รวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่ตนเองสนใจในอนาคตได้ ซึ่งในโครงการนี้มีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมดังนี้

  1. เรียนรู้พื้นฐานทางการแพทย์ ด้านจุลชีววิทยา
  2. เรียนรู้พื้นฐานทางการแพทย์ ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
  3. เรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  4. เรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Bedside monitor)
  5. เรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound)

มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าร่วมในโครงการ จำนวน 38 คน