มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์

สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 1

    คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวเปิดงานโดย อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ. วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กิตติพันธ์ อรุณพลังสันติ และ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธนัชพร คงชัย  ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน