มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

    เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จัดโครงการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและความสำคัญในการช่วยฟื้นคืนชีพ อีกทั้งสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมจำนวน 21 คน