มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับช่วงวัย หัวข้อ Basic Aerobic for Older Adult

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จัดโครงการบริการวิชาการ (แบบให้เปล่า) ซึ่งมีการทำกิจกรรมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุดอนยายหอม ณ เทศบาลตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม ในชื่อโครงการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับช่วงวัย หัวข้อ Basic Aerobic for Older Adult นำออกกำลังกายโดยอาจารย์รุ่งฟ้า เทียมกลาง และนายอดุลย์ เอี่ยมสะอาด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกับรายวิชา TSSE3425 แอโรบิกแดนซ์ และยังได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ โดยอาจารย์นวลตอง อนุตตรังกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ