มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN –QA Overview and Implementation

     อาจารย์ ดร.พรทิพย์ กวินสุพร ผู้ช่วยอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN –QA Overview and Implementation โดย ผศ.ดร.นิมิต เหม่งเวหา รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  บรรยายในหัวข้อ “AUN-QA Version 4.0 Overview and Implementation ” มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ จำนวน 88 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

Workshop Project on AUN –QA Overview and Implementation

Dr. Pornthip Kawinsuporn, Senior Assistant President for Academic Affairs delivered the opening speech for the workshop on AUN –QA Overview and Implementation. Assistant Professor Dr. Nimit Mengveha, Associate Dean of Planning and Quality Assurance, School of Architecture and Design at King Mongkut’s University of Technology Thonburi gave a lecture on “AUN-QA Version 4.0 Overview and Implementation” to 88 participants on Thursday 26th January 2023 at Meeting Room 1-204, Administration Building of Christian University of Thailand.