มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ร่วมเป็น National Technical Official

การแข่งขัน 20th Asean University games 2022 กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

    อาจารย์นวลตอง อนุตตรังกูร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เข้าร่วมเป็น National Technical Official การแข่งขัน 20th Asean University Games 2022 กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565 ณ สวนเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ประเภทกีฬา Rowing & Traditional Boat
   โดยกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน มีการแข่งขันทั้งสิ้น 23 ชนิดกีฬา 11 ประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และไทย โดยจะจัดการแข่งขันทุก ๆ 2 ปี