มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ชมรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

     ชมรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

     โดยจัดการแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ ชุด “ทิพยนาฏลีลาทวารวดี”  ซึ่งเป็นการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวถึงการค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุในจังหวัดนครปฐม ที่อยู่ในสมัยทวารวดี เช่น เสมาธรรมจักร
กวางหมอบ วัดพระเมรุ ฯลฯ  สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม  ว่ามีอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมมาเนิ่นนาน ..