มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี

กับ คุณอานีซะห์ ดาโอ๊ะ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณอานีซะห์  ดาโอ๊ะศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรหัส 480xxx ที่ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่นจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2566 ระดับปฐมภูมิเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ปัจจุบัน คุณอานีซะห์  ดาโอ๊ะ ปฏิบัติงาน ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบพริก