มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ที่ Apex Harmony Lodge ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน และผู้ประกอบการด้านการดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานภายนอกเข้าศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ที่ Apex Harmony Lodge ประเทศสิงคโปร์