มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 2

     คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวเปิดงานโดย
อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ. วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กิตติพันธ์ อรุณพลังสันติ และ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธนัชพร คงชัย
ในวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Workshop on “Anatomy Foundation for Health Sciences, Class 2”

     College of Health Sciences, Christian University of Thailand organized the workshop on “Anatomy Foundation for Health Sciences, Class 2”.
Dr. Thisanuwat Chaikoth, Dean of the College of Health Sciences presided over the workshop opening. Dr. Kittiphun Arunpalungsanti and
Acting Sub Lieutenant Tanutporn Kongchai were the speakers for the workshop on 29 to 30 April 2023 at Christian University of Thailand.