มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 นำเสนอธุรกิจบริการสุขภาพ การประกอบวิชาชีพอิสระ

สำหรับพยาบาลในยุค AI Transformation

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช  พิมใจใส และอาจารย์สุขุม  ปิ่นวิถี พร้อมกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา TNUR3365 การบริหารจัดการและภาวะผู้นำทางการพยาบาล และรายวิชา INUR3365 Nursing Management and Leadership รวมจำนวน 149 คน นำเสนอธุรกิจบริการสุขภาพ ” การประกอบวิชาชีพอิสระ สำหรับพยาบาลในยุค AI Transformation ” ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีสิรินธร