มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บริการวิชาการแก่ชมรมผู้สูงอายุตลาดจินดา

ในหัวข้อ สารอาหารโปรตีนกับผู้สูงอายุ กินอย่างไรให้พอดี

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและนวัตกรรมอาหาร เข้าให้บริการวิชาการแก่ชมรมผู้สูงอายุตลาดจินดา ในหัวข้อ สารอาหารโปรตีนกับผู้สูงอายุ กินอย่างไรให้พอดี พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มโปรตีนถั่วเหลือง และน้ำสมุนไพรให้แก่ผู้สูงอายุในชมรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตลาดจินดา