มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้บริหารคณะสหวิทยาการพบปะผู้บริหารโรงแรมวีรันดา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน

     อาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ รองคณบดีคณะสหวิทยาการ และ
อาจารย์สงกรานต์ กลมสุข หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าพบคุณจำนงค์ บุตรสงค์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณณัชชา ไกยชาติ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานด้านการท่องเที่ยวและบริการให้กับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ รวมไปถึงสาขาวิชาอื่น ๆ ของคณะสหวิทยาการในอนาคต

M.C. Board of Administration meets Executive Board from Veranda Resort & Villa Hua Hin

     Dr.Apinun Untaweesin, Dean of Multidisciplinary College, Dr.Anuthida Prasertsak, Vice Dean, Mr.Songkran Klomsook, Head of Tourism and Hospitality Management Program meet Khun Jamnong Bootsong, General Manager and Khun Nadcha Kaiyachart, Talent and Culture Manager of Veranda Resort & Villa Hua Hin on March 23, 2023 in order to expand cooperation and to be  a cooperative education study site for senior students as well as to enhance academic and professional abilities of Tourism and Hospitality Management Program students and other departments for Multidisciplinary College in the future.