มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ACUCA Executive Committee Meeting in Taiwan, ROC

     Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand attended the ACUCA Executive Committee Meeting during 5-8 July, 2023 at Chung Yuan Christian University in Taiwan, ROC which was held face-to-face for the first time in 5 years due to the pandemic of COVID-19.   This meeting was held in order to discuss about the details of the ACUCA General Assembly event to be held in October 2023 at Hannam University, South Korea and review other meeting agenda such as financial report, new membership application, and the achievement of Micro-degree program.

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ACUCA ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2566
ณ Chung Yuan Christian University ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นการพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงาน ACUCA General Assembly ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม 2566 ณ Hannam University ประเทศเกาหลีใต้ และพิจารณาวาระการประชุมอื่นๆ เช่น รายงานการเงิน การสมัครสมาชิกใหม่ และความสำเร็จของการจัด Micro-degree Program