มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การตรวจรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

     ศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย หงส์จารุ นายกสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล ประธานคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยคริสเตียน และคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สป.อว ในการตรวจรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Christian University of Thailand Accreditation

     Professor Dr. Boonchai Honcharu, President of the Christian University of Thailand Council, Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand welcomed Professor Dr. Surasak Taneepanichskul, Chairman of Accreditation Board and Accreditation Committee from the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Sciences Research and Innovation visiting Christian University of Thailand on Friday 1st July, 2022 to conduct the assessment of educational standards of Christian University of Thailand.