มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เสวนาวิชาการ หัวข้อ "แนวคิดและแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นสุขของชาวนครปฐม : บทเรียน ความรู้ ประสบการณ์จากสถานการณ์โควิด 19"

     อาจารย์วิศิษฏ์  แก้วเอี่ยม ร่วมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  ได้จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “แนวคิดและแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นสุขของชาวนครปฐม : บทเรียน ความรู้ ประสบการณ์จากสถานการณ์โควิด 19”  ในงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 19  
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ณ กองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์

     ทั้งนี้ ได้นำนักศึกษารายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าร่วมเสวนาฯ เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการ การเรียนรู้ เพิ่มทักษะ และประสบการณ์  ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะกับประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน มีผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ทั้งสิ้น 155 คน