มหาวิทยาลัยคริสเตียน

A Visit to Wenzao Ursuline University of Languages

     Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand, paid a visit to Wenzao Ursuline University of Languages, Kaohsiung, Taiwan ROC on November 16, 2023 to strengthen the relationship between Christian University of Thailand and Wenzao Ursuline University of Languages.  The President had a chance to meet Dr. Hwei-Lin Chuang, President of Wenzao Ursuline University of Languages, Dr. Chu-Hsiung Lin, Vice President, and Dr. Tilla Chen, Director of Section of International Exchange, Office of International and Cross-strait Cooperation and discussed about possible academic collaborations between the two universities.

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ไปเยี่ยม Wenzao Ursuline University of Languages เมืองเกาสง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยคริสเตียนและ Wenzao Ursuline University of Languages อธิการบดีได้มีโอกาสเข้าพบ Dr. Hwei-Lin Chuang อธิการบดีของ Wenzao Ursuline University of Languages Dr. Chu-Hsiung Lin รองอธิการบดี และ Dr. Tilla Chen ผู้อำนวยการ Section of International Exchange, Office of International and Cross-strait Cooperation และปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน