มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ "สังคมผู้สูงวัยไร่ขิงสุขภาพดีในยุคชีวิตวิถีใหม่" (New normal) :

กิจกรรมครั้งที่ 6 “รู้เท่าทัน...ป้องกันสมองเสื่อม”

     รศ.พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท์ และคณาจารย์กลุ่มการพยาบาลชุมชน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  จัดกิจกรรมครั้งที่ 6 “รู้เท่าทัน…ป้องกันสมองเสื่อม” ให้แก่ผู้สูงอายุ  ชมรมผู้สูงอายุตำบลไร่ขิง จำนวน 80 คน  ในวันอาทิตย์ที่ ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-14.30 น. ณ. อาคารเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้

     กิจกรรมเตรียมความพร้อม “กิจกรรมบำบัด” วิทยากร รศ.พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท์ อาจารย์วิชุดา กลิ่นหอม ผศ.ดร. นวพร วุฒิธรรม 
อาจารย์ พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ อาจารย์ พัทธนันท์ กมลศิริอนันต์ อาจารย์ ฐิติมา  หมอทรัพย์ อาจารย์ เมธาวี ดวงจินดา และ อาจารย์ พรทิพย์ จอกกระจาย

     กายบริหาร 5 ท่าหลังตื่นนอน การออกกำลังกายท่านั่งในผู้สูงอายุ และ โยคะในผู้สูงอายุ (Senior Yoga)

     การบรรยายความรู้  หัวข้อ การสอนความรู้ เรื่อง “รู้แรกเริ่ม”  วิทยากร รศ.พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท์

– สมองเสื่อมเป็นอย่างไร

– รู้ได้อย่างไรว่าเป็นสมองเสื่อม “อาการเตือน”

– สมองเสื่อม…ใครบ้างที่เสี่ยง

     การบรรยายความรู้  หัวข้อ การฝึกสมองดีและป้องกัน/ชะลอภาวะสมองเสื่อม วิทยากร อาจารย์ วิชุดา กลิ่นหอม

     การบรรยายประกอบการสาธิตและฝึกปฏิบัติ  แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 4 ฐาน มีวิทยากรประจำกลุ่ม 2 คน/กลุ่ม โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นสมอง

– ด้านความใส่ใจ  ให้ค้นหาความแตกต่างระหว่างภาพ

– ด้านการเรียนรู้และการจดจำ การหมุนเข็มนาฬิกาตามเวลาที่กำหนด

– ด้านมิติสัมพัทธ์  การต่อจิ๊ก-ซอว์