มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์

     เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ ชนิดกีฬาเทควันโด รุ่นน้ำหนัก มากกว่า 49 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 53 กิโลกรัม ประเภทบุคคลหญิง

     นางสาวธนัชพร อยู่ญาติมาก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ ชนิดกีฬา เทควันโด รุ่นน้ำหนัก มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง