มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการค่ายเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2022 ครั้งที่ 2

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ บริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด จัดโครงการค่ายเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2022 ครั้งที่ 2 โดยนายธีรวีร์ คณานุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานเปิดงาน ในกิจกรรมมีฐานของสาขาวิชา อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย, ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการพยาบาล, ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (ห้องอาจารย์ใหญ่), ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการเครื่องมือชีวการแพทย์ ฐานกิจกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา และฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

The Second Christian University of Thailand Open House Project 2022

     Christian University of Thailand cooperate with Tangjairean Co., Ltd. to organize the Second Christian University of Thailand Open House Project by Mr. Teerawee Kananurak, Organizational Communication Manager presided over the opening. College activity bases related to Multimedia Laboratory, Nursing Laboratory, Anatomy Laboratory (Cadaver Room), Biomedical Instruments Laboratory, Innovation in Food Technology and Nutrition, Sports Science, and Animation and Multimedia Laboratory were conducted for students participating in this project on 26-27th November, 2022 at Christian University of Thailand.