มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ Cardiac Rehabilitation for CABG phase I

     เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้จัดโครงการ Cardiac Rehabilitation for CABG phase I ณ. โรงพยาบาลราชวิถี ให้กับนักกายภาพบำบัดผู้สนใจ ในรูปแบบ onsite และ online โดยมีการสาธิตในผู้ป่วยจริง