มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ AOM YOUNG ออมง่าย STYLE NEW GEN

     ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโครงการ AOM YOUNG ออมง่าย STYLE NEW GEN เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนด้านการเงิน เรียนรู้การบริหารจัดการตนเองทางด้านการเงิน ได้รับเกียรติจากคุณธีรนุช ทองชิว ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ และคุณรัชดา ตันติมาลา  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมาเป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

AOM YOUNG Project: Easy Savings Style New Gen

     Student Development Division and Sufficiency Economy for Sustainable Development Course organized AOM YOUNG Project: Easy Savings Style New Gen for students to have knowledge and understand about financial planning, and learning financial self-management. Khun Teranuch Thongchew, Assistant Secretary of National Savings Fund and Miss Patchara Tantimala, Director of Corporate Communications and Network Relations and Acting Human Resources Director gave an honor to be the speakers on Wednesday 8th November 2023 at the Auditorium of Srisirinthorn Building, Christian University of Thailand.