มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ “เสริมสุข สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร”

     มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดโครงการ “เสริมสุข สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร” วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ณ อาคารกีฬาในร่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสผ่อนคลายจากการทำงาน และได้ร่วมกันทำกิจกรรมนันทนาการกับบุคลากรจากต่างส่วนงาน มีการร่วมระดมความคิด แรงกาย และแรงใจ เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังตอบสนองเอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ”(Wellness University) โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ช่วยออกแบบการจัดกิจกรรมให้อย่างเหมาะสมตลอดรายการ มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 155 คน