มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ อบรมออนไลน์ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 7)

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการ อบรมออนไลน์ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  รุ่นที่ 7 โดย ทีมวิทยากร  อาจารย์ พรทิพย์ จอกกระจาย
อาจารย์ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล  และ อาจารย์ปาฬินทร์รฎา   ธนาพัทธ์ธิวากุล  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงได้มากขึ้น โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 157 คน ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์  MS Teams