มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ หนูน้อย สุขภาพดี ยิ้มใสไร้เหา

     อาจารย์วีรนุช  ไตรรัตโนภาส  อาจารย์ฐิติมา  หมอทรัพย์ และอาจารย์อัมพร เที่ยงตรงดี นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา TNUR3372 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน จำนวน 22 คน ที่ฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกุ่ม อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จัดโครงการ หนูน้อย สุขภาพดี ยิ้มใสไร้เหา ณ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566