มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ บ้านท้ายวัด เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย

     อาจารย์วีรนุช  ไตรรัตโนภาส  อาจารย์ฐิติมา  หมอทรัพย์ และอาจารย์อัมพร เที่ยงตรงดี นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา TNUR3372 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน จำนวน 22 คน ที่ฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกุ่ม อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จัดโครงการ บ้านท้ายวัด เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566