มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ คริสเตียนร่วมสร้าง ชุมชนสี่แยกร่วมใจ รับปีใหม่ ห่างไกลโรค NCDs

     อาจารย์เมธาวี  ดวงจินดา  และอาจารย์พัทธนันท์ กมลศิริอนันต์

นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา TNUR3372 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองจินดา

👉👉จัดโครงการ “คริสเตียนร่วมสร้าง ชุมชนสี่แยกร่วมใจ รับปีใหม่ ห่างไกลโรค NCDs”

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนสี่แยก ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนชุมชนสี่แยก 

มีการนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การจัดทำยาดมโดยใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน จึงได้รับคำชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดโครงการดีๆ ต่อไป ทั้งนี้ต้องขอบคุณผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนทุกคนในชุมชนที่เอื้อเฟื้อสถานที่ อาหาร และเครื่องดื่มตลอดจนวัสดุในการจัดโครงการครั้งนี้