มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง 2566

     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ร่วมจัดโครงการสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง 2566 ณ ลานพลาซ่า อาคารศรีสิรินธร ภายในการจัดโครงการมีตลาดนัดวิทย์สุข 4 ภาค ซุ้มเกมส์ของแต่ละหลักสูตรฯ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ โดยมีตัวแทนนักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมจำนวน 9 คน ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศได้แก่  นางสาวมานิตา วันริวงศ์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้น้ปีที่ 1