มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการรักสามัคคีแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

    เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดโครงการโครงการรักสามัคคีแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 8 คน โดยมีบัณฑิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดจำนวน 6 คน  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวน 1 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 คน โดยมีคณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำร่วมมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีให้กับบัณฑิต