มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

          คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการในยุคดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีการบรรยายพิเศษจากคุณอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Digital Education Association : TDeD) พร้อมด้วย รศ.ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และที่ปรึกษาสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย คุณจิตติ อภิบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการออกแบบกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะสากล คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและกรรมการสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย และคุณศุรางค์รัตน์ จินตนะสถิระกุล อุปนายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย ได้ให้เกียรติร่วมบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของปัญญาประดิษฐ์และการบริหารจัดการยุคดิจิทัล” ซึ่งโครงการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 44 ชื่อเรื่อง แบ่งเป็น

  • บทความวิจัย จำนวน 36 ชื่อเรื่อง
  • บทความวิชาการ จำนวน 8 ชื่อเรื่อง

          นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานต่าง ๆ โดยสามารถเลือกเข้าฟังการนำเสนองานวิชาการตามความสนใจ เช่น ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ด้านการศึกษา และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 97 คน

National Conference Project

          Multidisciplinary College, Christian University of Thailand organized a national conference entitled “Management in the Digital Era for Sustainability in the 21st Century” on Friday, May 3, 2024, via Zoom Meeting. In this conference, Assistant Professor Dr. Apinan Untaweesin, Dean of Multidisciplinary College mentioned the objectives of the project and Assistant Professor Dr. Suluck  Pattarathammas, President of Christian University of Thailand delivered the opening speech. Then, the special talk from Mr. Atthaphon Chai-Anan, President of the Thailand Digital Education Association (TDeD), Assoc.Prof.Dr.Siriwuth Buranapin, Dean of Faculty of Business Administration, Chiang Mai University and TDeD Advisory Board, Khun Jitti Abhibul, Assistant Dean for Design, International Performance Development Activities (GCDC), School of Liberal Arts. King Mongkut’s University of Technology Thonburi and TDeD Committee, and Khun Surangrat Jintanasatirakul, TDeD Vice President on the topic of “The role of Artificial Intelligence and Management in the Digital Era”. There were people interested in submitting academic papers to present at the conferences with a total of 44 papers including;

  • Research articles, 36 papers
  • Academic articles, 8 papers

In addition, there were participants who interested in attending the conference and choosing to listen a presentation according to their interests such as Business Administration and Accounting, Tourism and Hospitality, Education, Technology and Innovation for a total of 97 participants.