มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 16

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 16 ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2567  เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์

     โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในการกล่าวปฐมโอวาทและต้อนรับ นอกจากนี้นักศึกษาใหม่ยังได้เรียนรู้โครงสร้างของหลักสูตร ตารางการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคทดลอง ภาคปฏิบัติ การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล

     การใช้บริการของฝ่ายต่างๆ ข้อตกลง ระเบียบต่างๆ เพื่อสร้างคุณลักษณะที่เหมาะสมของการเป็นนักศึกษา รวมถึงแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาและการใช้ห้องสมุด