มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการคณะวิทย์สุขภาพอาสา นำพาห่างไกลโรค ณ เทศบาลดอนยายหอม

     เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการคณะวิทย์สุขภาพอาสา นำพาห่างไกลโรค ณ เทศบาลดอนยายหอม โดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา TPTH3301 กายภาพบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1  ของสาขาวิชากายภาพบำบัด วิชา TBME3208 ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิชา TIFN3402 โภชนาการคลินิกและโภชนบำบัด และรายวิชา TIFN3404 การประเมินภาวะโภชนาการและการให้คำปรึกษา สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลีอาหารและโภชนาการ และวิชา TSSE3303 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ในกิจกรรมได้ให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยคำนึงถึงการลดปวด และวิธีการป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ การทดสอบสมรรถภาพการทรงตัวในผู้สูงอายุ การฝึกและการประเมินภาวะการทรงตัวในผู้สูง และการประเมินภาวะโภชนาการหวาน มัน เค็มสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 62 คน