มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการก้าวแรกสู่วิชาชีพกายภาพบำบัด

     เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดโครงการก้าวแรกสู่วิชาชีพกายภาพบำบัดให้กับนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 ณ ห้องประชุมอาคารศรีสิรินธร โดยภายในงานมีการแสดงของนักศึกษาทุกชั้นปี และให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมตัวขึ้นฝึกปฏิบัติทางคลินิก นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลเกี่ยวกับผลการเรียนดีเด่น และรางวัลคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาภายในงานอีกด้วย