มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรฯ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์และรุ่นพี่ ในโครงการนี้มีนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 96 คน