มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณเนาวรัตน์ วัฒนันท์

ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น พัฒนาระบบบริการสู่ความปลอดภัย

     ขอแสดงความยินดีกับ คุณเนาวรัตน์ วัฒนันท์ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน รหัส 53 ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น พัฒนาระบบบริการสู่ความปลอดภัย จากโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี