มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เสวนาวิชาการ “เครียดได้แต่ต้องคลายให้เป็น”

     สำนักบริหารงานบุคคล ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการเสวนาวิชาการ “เครียดได้แต่ต้องคลายให้เป็น” เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการฯ สามารถนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเครียดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ให้สามารถรับมือและการจัดการกับความเครียดที่เหมาะสมส่วนบุคคล อันจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยคริสเตียน รวมทั้งยังเป็นการสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข  โครงการดังกล่าวยังตอบสนองต่อเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะด้วย การเสวนาวิชาการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ กภ.หทัยชนก หมากผิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิทยากร มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการเสวนาวิชาการฯ จำนวน 86 คน

Academic Dialogue on “Being Stressful and Relieving Stress”

     Office of Personal Management had assigned to organize an academic dialogue project on “Being Stressful and Relieving Stress” on Tuesday 28th November 2023 at 13.00-14.30 hrs. The project was conducted online with an objective for the participants to bring the knowledge and understanding of stress management to apply appropriately with their personal stress which will help increasing the efficiency of working for Christian University of Thailand as well as building the quality of work-life balance happily. This project also represented the identity of well-being university and received an honor from Miss Hathaichanok Makphin, Associate Dean of Administration and Education Quality Assurance, the College of Health Sciences to be the speaker for 86 participants of this academic dialogue.