มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณอาภรณ์ บัวนาค

ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น สาขา การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณอาภรณ์  บัวนาค ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 520xxx ที่ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น สาขา การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 ปัจจุบัน คุณอาภรณ์ ปฏิบัติงาน ณ แผนก ICU