มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณอุมาพร รุ่งเรือง

ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น คนดี ศรีพยาบาล

     ขอแสดงความยินดี กับ คุณอุมาพร รุ่งเรือง ศิษย์ปัจจุบันระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น “คนดี ศรีพยาบาล” จากโรงพยาบาลราชบุรี