มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณอินทิรา คำภาแสง

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พยาบาลในดวงใจ ประเภทผู้ปฏิบัติการ

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 590xxx ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พยาบาลในดวงใจ ประเภทผู้ปฏิบัติการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
     >>> ปัจจุบัน คุณอินทิรา คำภาแสง ปฏิบัติงานแผนกห้องคลอดและทารกแรกเกิด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา