มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณอชิรญาณ์ อุตรชน

ที่ได้รับรางวัล Nurse Kasemrad Award (NKA)

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 570xxx ที่ได้รับรางวัล Nurse Kasemrad Award (NKA) เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
     >>> ปัจจุบัน คุณอชิรญาณ์ อุตรชน ปฏิบัติงานแผนก ER ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์