มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณสุวรรณา คงหมวก

ที่ได้รับรางวัล รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565

     ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุวรรณา คงหมวก ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ในงานประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา “รางวัลครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี 2565