มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี บูรณาการร่วมกับ รายวิชา

TSSE3312 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับผู้บกพร่องทางกาย

     เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จัดให้นักศึกษาได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต ณ ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ  จังหวัดสุพรรณบุรี โดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา TSSE3312 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับผู้บกพร่องทางกาย  โดยได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการฝึกทักษะกีฬา และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 2 ประเภทกีฬา ได้แก่ กีฬาวีลแชร์ฟันดาบ และกีฬายกน้ำหนัก