มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศึกษาดูงาน รายวิชา ปฏิบัติการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำและการพยาบาลวิชาชีพ

     ศึกษาดูงาน รายวิชา ปฏิบัติการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำและการพยาบาลวิชาชีพ (Practicum in Nursing Management and  Professional Nursing Externship) ]

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช  พิมใจใส และอาจารย์ทินกร  จังหาร นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา ปฏิบัติการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำและการพยาบาลวิชาชีพ (Practicum in Nursing Management and  Professional Nursing Externship) เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สีลม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานของฝ่ายการพยาบาล รวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานพยาบาล

ขอบเขตการศึกษา

  1. การบริหารงานและสายการบังคับบัญชาของโรงพยาบาลและฝ่ายการพยาบาล
  2. ปรัชญาและเป้าหมายในการจัดการบริการพยาบาล
  3. การจัดหอผู้ป่วยและการบริหารงานในหอผู้ป่วยต่างๆ
  4. การจัดสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่
  5. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานพยาบาล
  6. เยี่ยมชมการบริหารจัดการในหอผู้ป่วยต่างๆ รวมทั้งงานด้านคุณภาพการพยาบาล เช่น HA , QA ของฝ่ายการพยาบาล หรือมาตรฐาน JCI เป็นต้น